skenitde

Print

4biomass - Fostering the Sustainable Usage of Renewable Energy Sources in Central Europe - Putting Biomass into Action

 

Program:

Operačný program Stredná Európa
Program: Central Europe 2007 - 2013
Duration: April 2010 – November 2011
Leader: FNR e.V. - Agency for Renewable Resources, Gülzow, Germany
Partners: BIOMASA Association and other 8 partners

central_logo EU-regional 4biomass-logo

 

The project contributes to sustainable exploitation of biomass in two ways:

 1. The exchange of best practice concerning technology, demonstration projects and management approaches throughout CE will contribute to territorial cohesion. It will provide an equal level of knowledge regarding available technologies, investment possibilities and operation of bioenergy systems.
 2. Direct support to regional stakeholders by turning know-how to show-how (workshops, project develop ment, field trips). A Joint Management Tool consisting of a databank will pool information on CE demonstration projects. It will help stakeholders to find tailor-made solutions for investments in bioenergy plants, and for their operation. For biomass as a limited resource, a political framework is needed to regulate its usage.
Main aim of the project:

The Project 4Biomass fosters usage of bioenergy throughout Central Europe (CE) via turning know-how to show-how.

 

Next objectives:

 • For biomass as a limited resource, a political framewoerk is needed to regulate its usage. In this context the project 4Biomass analyses the exploitable biomass potential in CE and its respective trade. A core activity is an internationally aligned stakeholder dialogue. (“What do you expect from your national Biomass Action Plan/Renewable Energy Action Plan (nBAP/REAP)?”) .
 • Further a coordinated regulatory framework – a Transnational Action Plan directed at policy ma kers and implementing authorities – will be developed giving advice on how an integrated and transnational coordinated bioenergy policy can be designed.
 • Implementation of policies will be facilitated by the preparation of a Transnational Forum for stakeholders to exchange experiences on and to further coordinate, national policy implementations.
 • Moreover, criteria for giving a mandate to “Central European Biomass Centres” will be elaborated. They will address transnational biomass & sustainability issues and in addition play vital roles in the Transnational Network 4Biomass.
 • National networks of stakeholders will be optimized and enlarged in order to operate as part of this network. The Transnational Network 4Biomass will support international cooperation, exchange of information about best practices, new technologies and other ways of biomass utilization. This supports effcient transnational management of biomass.
Realizácia:Apríl 2010 - August 2010 Líder:
FRN e.V. - Agentúra pre obnoviteľné zdroje energie, Gülzow, NemeckoPartneri:BIOMASA, združenie právnických osôb a ďalších 8 partnerov

central_logoEU-regional4biomass-logo

Projekt prispieva k udržateľnému využívaniu biomasy dvomi spôsobmi:

 1. Výmenou najlepších skúseností zahrňujúc technológiu, demonštratívne projekty a manažérske prístupy, v regiónoch SVE bude prispievať k teritoriálnej súdržnosti. Bude poskytovať rovnakú úroveň a kvalitu poznatkov týkajúcich sa dostupných technológií, možností investovania a prevádzkovania bioenergetických systémov.
 2. Priama podpora regionálnych aktérov zámenou know-how na show-how (workshopy, rozvojové projekty, oblastné cesty). Nástroje spojeného manažmentu obsahujú aj databanku pre poskytovanie informácií ohľadne demonštratívnych projektov v regiónoch SVE. Pomôže to aktérom pružne si nájsť najvyhovujúcejšie riešenie pre nich na investovanie do bioenergetických zariadení a ich prevádzkovanie.

Hlavný cieľ projektu:

Projekt 4biomass pomáha šíriť využívanie bioenergie v Strednej Európe zmenou stratégie od „vedieť ako“ na „ukázať ako“ (know-how to show-how).

Ďalšie ciele:

 • Pre biomasu ako limitovaný zdroj je potrebný politický rámec pre jej dlhodobé využívanie v regióne. Vo svojom kontexte projekt 4Biomasa analyzuje využiteľný potenciál biomasy v SVE a príslušný obchod s ňou. Za hlavnú aktivitu je daný medzinárodný dotazník zameraný na reguláciu – usmernenie aktivít miestnych aktérov. („Čo očakávate od vášho národného Akčného plánu pre biomasu / Akčného plánu obnoviteľnej energie (nBAP/REAP)?“).
 • Nasledovný koordinovaný regulačný rámec – Nadnárodný Akčný Plán zameraný na tvorcov stratégií a úrady, ktoré ich uvádzajú do života – bude vytvorený pre poskytovanie pomoci ako môže byť a mala by byť navrhnutá integrovaná a nadnárodne koordinovaná stratégia.
 • Zavedenie stratégie bude umožnené prípravou Nadnárodného Fóra pre aktérov na výmenu skúseností pre nasledovnú koordináciu a implementáciu národnej stratégie.
 • Avšak budú vypracované kritériá pre získanie mandátu do „Stredoeurópskych Centier Biomasy“. Budú sa týkať nadnárodných otázok udržateľnosti využívania biomasy a dodatočne budú zohrávať významnú úlohu v Nadnárodnej sieti 4biomass.
 • Národné siete priaznivcov budú optimalizované a rozširované so zámerom ich prevádzkovať ako časť hlavnej siete. Nadnárodná sieť 4biomass bude podporovať medzinárodnú spoluprácu, výmenu informácií o najlepších praktikách a skúsenostiach, nových technológiách a iných smeroch efektívneho využívania biomasy. Toto podporí efektívnosť nadnárodného manažmentu biomasy.