skenitde

Vytlačiť

BIOMASA na ENERGOFUTURA 2011

V dňoch 9. – 11. novembra 2011 sa konala konferencia ENERGOFUTURA 2011 v Bratislavskom hoteli Gate One. BIOMASA, združenie právnických osôb z Kysuckého Lieskovca spoluorganizovalo túto akciu v rámci informačno-diseminačných aktivít v súčasnosti implementovaného projektu CHEFUB – „Kreatívne vysoko účinné a efektívne využitie biomasy“ podporeného z programu LIFE+. Konferencia priniesla odpovede na dôležité otázky o budúcnosti a formovaní energetiky na Slovensku, ako aj v celom Európskom priestore.

Stretli sa tu čelní predstavitelia nielen domácich ale aj zahraničných firiem pôsobiacich a podnikajúcich v rôznych odvetviach energetického sektora, predstavitelia európskych inštitúcií, Národnej rady Slovenskej republiky či akademickej obce. Na pôde konferencie sa uskutočnilo aj stretnutie parlamentných výborov pre hospodárstvo a oblasť energetiky krajín V4 a ustanovujúce zasadnutie Energetického klastra.

Konferencia pozostávala z niekoľkých tematických blokov:

  • Panelová diskusia „Biomasa“

Ladislav Židek, generálny riaditeľ BIOAMSA, združenia právnických osôb: „Biomasa nezvyšuje cenu energií"

  • Fotovoltaika – naša slnečná budúcnosť

Fotovoltaické inovácie zo SR

Peter Marčan z Inštutútu pre energetickú bezpečnosť o budúcnosti fotovoltaiky v SR

  • Energetická legislatíva a regulácia
  • Paraplynové cykly a kogeneračné jednotky

Stanislav Janiš, predseda Výboru pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu NR SR: „Radšej biometán ako zemný plyn“

5. Energetická efektívnosť a úspora

Združenie BIOMASA sa na konferencii prezentovalo výstavným stánkom a viedlo panelovú diskusiu zameranú na využívanie a potenciál biomasy. V rámci panelovej diskusie sa riešila nasledovná problematika:

· vplyv intenzívneho využívania biomasy na energetickú bezpečnosť Slovenska a EÚ,

· sociálno – ekonomické výhody spojené s využívaním biomasy - vplyv využívania biomasy na ekonomiku a zamestnanosť na regionálnej a celoštátnej úrovni

· stratégia vyššieho využitia biomasy ako jeden z kľúčových prvkov k naplneniu cieľov Európa 2020

· bariéry brániace intenzívnemu využívaniu biomasy

· vplyv využívania biomasy a na koncové ceny energií

· potenciál biomasy ako takej v podmienkach SR

HOSTIA V ŠTÚDIU: M. Hudec a L. Židek o konferencii Energofutura Čítajte viac: http://www.ta3.com/clanok/3334/hostia-v-studiu-m-hudec-a-l-zidek-o-konferencii-energofutura.html

HOSTIA V ŠTÚDIU: M. Hudec a L. Židek o konferencii Energofutura Čítajte viac: http://www.ta3.com/clanok/3334/hostia-v-studiu-m-hudec-a-l-zidek-o-konferencii-energofutura.htmlHOSTIA V ŠTÚDIU: M. Hudec a L. Židek o konferencii Energofutura Čítajte viac: http://www.ta3.com/clanok/3334/hostia-v-studiu-m-hudec-a-l-zidek-o-konferencii-energofutura.html

Hostia v štúdiu TA3 - L. Židek a M. Hudec o konferencii ENERGOFUTURA 2011

ENERGOFUTURA 2011 v TA3

1 2

3

 

 

 

 

 

TOPlist