Vytlačiť

BESTPELLET - Pridávanie aditív v záujme zvyšovania efektivity výroby peliet

Program: APVV - VMSP 2009
Realizácia: September 2009 - August 2011
Líder:
BIOMASA, združenie právnických osôb

Projekt je zameraný na výskum vplyvu rôznych druhov prírodných aditív na mechanické a energetické vlastnosti drevných peliet a na energetickú náročnosť výroby drevných peliet na reálnej technologickej linke. Súčasťou projektu bude i návrh a výroba experimentálneho zariadenia na výrobu drevných peliet s prírodnými aditívami a návrh a výroba dávkovania aditív, návrh a postavenie experimentálneho zariadenia na výskum vplyvu aditív na energetické a environmentálne aspekty spaľovania.  Ďalším krokom bude návrh a úprava súčasnej technologickej linky na výrobu drevných peliet s pridávaním vhodného aditíva. Vplyv aditív na energetickú náročnosť výroby drevných peliet s aditívami bude experimentálne overený priamo v praxi. Súčasťou projektu bude i propagácia výsledkov projektu.

Hlavný cieľ projektu:

Cieľom je výskum vplyvu pridávania aditív na energetickú náročnosť výroby drevných peliet, na ich mechanické a energetické vlastnosti, na energetické a environmentálne vlastnosti spaľovania peliet s pridávanými aditívami.

Ďalšie ciele:

-          zníženie celkových nákladov na výrobu peliet, vrátane údržby, el. energie

-          zvýšenie výhrevnosti peliet

-          zvýšenie mechanických vlastností peliet

-          zvýšenie pridanej hodnoty pri výrobe peliet

-          skvalitnenie vyhodnocovacích metód

-          prenos získaných informácií do výskumného a vzdelávacieho procesu

-          zlepšenie vývoja kotlov a bezproblémové spaľovanie nového vyvinutého paliva