skenitde

Vytlačiť

BIOMASA PRE VŠETKÝCH – Podpora širokého prieniku vykurovania biomasou v regióne slovensko-poľského pohraničia

intereg_logo

Program: INTERREG III A SR – PL 2004 - 2006
Realizácia: Júl 2006 – Jún 2007
Líder: BIOMASA, združenie právnických osôb

Popis:
Projekt je zameraný na územie severozápadnej časti slovensko – poľského pohraničia. V celom dotknutom regióne chýbajú komplexné informácie o existujúcich možnostiach inštalácie a prevádzky kotlov na drevenú biomasu, produkovanú v regióne, ako i informácie o ekonomických a environmentálnych prínosoch. Preto je hlavným cieľom projektu zvýšiť informovanosť o využívaní drevenej biomasy a tak prispieť k ochrane ovzdušia, prírodných hodnôt a k podpore trvalo – udržateľného rozvoja prihraničných regiónov.

Hlavný cieľ:

Zvýšenie informovanosti o využívaní drevenej biomasy – miestneho obnoviteľného zdroja energie, prispieť k ochrane ovzdušia, prírodných hodnôt a tak podporiť trvalo udržateľný rozvoj prihraničných regiónov.

Aktivity:

-           vypracovanie štúdie využívania drevenej biomasy v malých kotolniach s výkonom 7 – 50 kW

-           prehľadné a zrozumiteľné spracovanie štúdie do dvoch informačných brožúr pre verejnosť a odborné organizácie

-           organizovanie 3 odborných seminárov

Rozpočet projektu

Celkový rozpočet:                 1 500 000 Sk

Dotácia                               1 425 000 Sk

Brožúra VYKUROVANIE PELETAMI - pohodlne a plnoautomaticky

 

 

TOPlist