skenitde

Vytlačiť

Projekt CHEFUB ukončený

Implementácia projektu CHEFUB bola úspešne ukončená ku dňu 31.12.2012, tak ako bolo plánované pri príprave projektu. Všetky aktivity boli úspešne zrealizované. V každej aktivite boli naplnené všetky ciele a výsledky v súlade so stanoveným rozpočtom. Dôkazom toho je pravidelný monitoring projektu počas implementácie, Riadiaca komisia aj Externý monitorovací tím sledovali kontinuálne napredovanie projektu.

Po ukončení projektu bola projektovým tímom pripravená záverečná technická správa, ktorá bola zaslaná na Európsku komisiu na schválenie a vyplatenie záverečnej platby projektu. Záverečnú správu projektu si môžete pozrieť tu: Technicka_sprava.pdf

 

Porovnanie výsledkov a výstupov projektu s cieľmi projektu

Pri analýze naplnenia cieľov, výsledkov a výstupov projektu BIOMASA dospela k výsledku, že boli naplnené všetky ciele, dosiahnuté všetky výstupy a výsledky tak.

Veľa času projektový tím (PT) strávil prípravou a implementáciou šírenia osvety využívania biomasy odbornej aj laickej verejnosti. Bolo pripravené a vydané množstvo propagačných materiálov, vytvorená nová web stránka www.biomasa.sk, ktorá bola a je denne aktualizovaná. Home page podrobne informuje o napredovaní projektu, organizovaní podujatí a množstvo iných informácií, vrátane fotografií, videí, týkajúcich sa projektu.

Veľmi úspešnou aktivitou bola realizácia TV spotov, ktoré sú súčasťou výstavného stánku a zároveň boli v priebehu 1 mesiaca publikované v celoslovenskej televízii TV LUX a v regionálnych televíziách. Prvý spot bol vydaný v decembri 2010 a druhý Final spot „Medailón“ bol vysielaný v priebehu mesiacov november - december 2012. Prvý TV spot bol uverejnený aj na oficiálnych stránkach EC v anglickej verzii.

Realizácia množstva propagačných aktivít mala veľmi dobrý vplyv na nárast záujemcov o pelety na slovenskom trhu. Prioritou BIOMASY od spustenia výroby peliet v roku 2004 bola dodávka peliet na slovenský trh v záujme podpory domácej ekonomiky a výroby. Aj vďaka týmto aktivitám sa za posledné 3 roky (počas implementácie projektu) významne zvýšil počet slovenských odberateľov peliet a prevýšil export.

 

ANALÝZA DLHODOBO UDRŽATEĽNÝCH BENEFITOV

Všetky aktivity BIOMASY sa realizujú v súlade s hlavnými prioritami národných aj európskych politík ako sú Štátna politika životného prostredia, Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja, Akčný plán využívania biomasy 2008 – 2013, Národný akčný plán pre obnoviteľné zdroje energie a Stratégia EÚ Európa 2020.

BIOMASA sa aj aktívne podieľa na príprave národných i európskych dokumentov v oblasti environmentálnej politiky, čo plánuje aj naďalej.

 

Environmentálne benefity

Jedným z hlavných cieľov a výstupov projektu bolo zníženie emisií CO2. Nižšie uvedená tabuľka znázorňuje, že v každej aktivite boli znížené emisie CO2 a cieľom BIOMASY je tento trend aj naďalej udržať svojimi aktivitami zameranými na environmentálne aspekty.

 

aktivity

Graf redukcie emisií CO2 v rámci jednotlivých aktivít

 

Redukcia_emisii_graf

BIOMASA každoročne vykazuje výpočet emisií CO2 vo svojej činnosti, kde je dlhodobý trend znižovania emisií CO2. Zrealizovanými úpravami na technológii výroby peliet, výroby tepla a rekonštrukciou nových kotolní sa tieto čísla ešte znížili. Svoju činnosť sústreďuje tak, aby aj naďalej tento trend mal klesajúcu tendenciu.

 

Ekonomické benefity

Projekt CHEFUB bol zameraný na skvalitnenie výroby peliet, aby pelety spĺňali najprísnejšie normy EU. BIOMASA získala osvedčenie, že vyrobené pelety spĺňajú najprísnejšie normy EU a sú vyrábané v kvalite ENplus A1, A2.

Zavedením nového vyhodnocovacieho systému kvality pilín, kedy sa zrealizovala montáž a inštalácia mostovej váhy sa apelovalo na dodávateľov pilín, aby prešli na fakturáciu za dodávku na základe množstva ton. Fakturácia podľa priestorových metrov bola dosť neobjektívna. Cena bola stanovená na základe objemu kontajnera, ale nie vždy bol ten kontajner naplnený v plnej kapacite. Preto BIOMASA zaviedla systém váženia každej dodávky pilín a súčasne aj merania vlhkosti dovezeného materiálu.

 

Zvýšenie množstva vyrobených peliet

V roku 2008 bolo vyrobených 11 327 ton. V nasledujúcom roku 2009 množstvo vyrobených peliet kleslo, čo bolo spôsobené aj častými poruchami výrobnej linky. V roku 2010 sa začali robiť prvé úpravy na linke a po jeho skončení bol zaznamenaný mierny rast, napriek tomu, že linka bola často odstavovaná z dôvodu úprav a nastaveniam linky. V ďalších rokoch bol dosiahnutý cieľ vyrobiť 12 tis. ton peliet. Projekt priniesol aj zníženie množstva spotrebovaných pilín na 1 tonu peliet.

 

Uvedený graf uvádza prehľad množstva vyrobených peliet za obdobie 2008 – 2012.

mnostvo_vyrobench_peliet
Ďalším dôležitým ekonomickým ukazovateľom je aj nárast slovenských odberateľov predaných peliet. V uvedenom grafe je viditeľný prehľad predaja peliet pre členov združenia, slovenský trh a európsky trh.

graf

Rekonštrukcia kotolní na spaľovanie peliet

Rekonštrukciou kotolní boli nahradené staré neefektívne kotly spaľujúce fosílne palivá (v mnohých prípadoch aj nebezpečný komunálny odpad) novými efektívnymi kotlami na drevné pelety, čím sa prispelo k výraznej redukcii emisií CO2 o 2043 ton ročne. Tento stav je dlhodobo udržateľný z viacerých dôvodov: zmluvný predaj tepla je uzavretý na dobu 12 rokov s možnosťou ďalšieho predĺženia, vykurovanie drevnými peletami poskytuje komfort porovnateľný so zemným plynom a takmer bezporuchovú dodávku tepla pre jeho odberateľov. V mnohých prípadoch došlo k zníženiu celkových nákladov na vykurovanie čo je pre odberateľov prioritou. Rovnako dôležitým aspektom je aj umiestnenie drevných peliet na domácom trhu a následne posilnenie domácej ekonomiky.

 

Nárast spotreby tepla v rekonštruovaných kotolniach za jednotlivé roky

spotreba_tepla

Demonštračný proces riadenia kotolní

 

Demonštračný proces riadenia kotolní priniesol do tejto oblasti viacero vylepšení a prispel tak k efektívnejšej prevádzke starších kotolní na drevné pelety.

 

Optimalizáciou riadenia kotolní umožnil inštalovaný systém prehľad a kontrolu nie len nad samotnou kotolňou, ale aj nad servisnými technikmi. Systém umožňuje uchovávať všetky prevádzkové údaje kotolne a zároveň vyhodnocovať denné, mesačné a ročné výkony jednotlivých servisných technikov v príslušnom regióne svojej pôsobnosti a príslušnej kotolni.

Ďalším pozitívnym efektom je efektívne nakladanie s teplom. Údaje z meračov je možné z kotolní stiahnuť kedykoľvek podľa potreby. Z databázy možno určiť ako daný vykurovaný objekt hospodári s dodávaným teplom počas jednotlivých dní, či už pracovných alebo počas víkendov. Keď zistíme, že spotreba tepla je vysoká aj keď sa v objekt práve nevyužíva (škola počas víkendu), upozorníme správcu daného objektu aby vo vlastnom záujme vykonal nápravu (uzavretie termostatických ventilov) a tak znížil nadbytočnú spotrebu tepla. Teplo sa teda spotrebúva efektívne a v konečnom dôsledku odberateľ platí za teplo menej.

Vyššie uvedené opatrenia a výsledný efekt sú trvalo udržateľné a BIOMASA svojou činnosťou bude v tomto trende pokračovať i naďalej.

 

Projekt priniesol veľmi významný aspekt tým, že sa zvýšili 4 trvale udržateľné pracovné miesta, ktoré sú dôležité aj po skončení projektu.

Na záver možno skonštatovať, že projekt CHEFUB priniesol veľmi pozitívne hodnotenia, ako je uvedené vyššie v texte, čoho dôkazom sú národné aj medzinárodné ocenenia za projekt. BIOMASA v roku 2012 získala druhý krát ocenenie ENERGY GLOBE AWARD NATIONAL.

 

Nové zavedené úpravy na technológiách priniesli inovácie, ktoré prispeli k zvýšeniu množstva vyrobených peliet, zníženie emisií CO2, vyššej efektivite pri prevádzke kotolní, nové zrekoštruované kotolne na spaľovanie peliet. Bol zvýšený počet odberateľov peliet na Slovensku a veľmi pozitívne výsledky priniesli aj zaujímavé aktivity pre deti ako exkurzie, súťaže, letné biomasové tábory.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPlist