skenitde

Vytlačiť

DANUBENERGY

Zlepšenie ekologickej efektivity výroby a dodávok bioenergie v pobrežných oblastiach povodia Dunaja a iných záplavových oblastiach v strednej Európe

Program: Operačný program Stredná Európa

Realizácia: 01.08.2012 – 31.12.2014

Celkový rozpočet projektu: 1 777 824,90 €

Počet projektových partnerov: 11

Celkový rozpočet projektu pre BIOMASU: 100 206,00 €

Výška ERDF (podpory) pre BIOMASU: 85 175,10 €

central LOGO_DanubEnergy______gekrzt

V súčasnej dobe je výroba energie z biomasy často ekonomicky neefektívna. Konvenčná produkcia biomasy pre výrobu bioplynu je často ekologicky neefektívna, napr. vzhľadom k dominancii kukurice, zvýšenému riziku erózie pôdy a stratám živín, rovnako ako nízke využívanie tepelnej energie v kombinovanej výrobe tepla a elektrickej energie. Konflikt mezi využitím kvalitnej ornej pôdy pre pestovanie energetických plodin a potravinársku produkciu vedie k zvyšovaniu cien poľnohospodárskej pôdy a produktov. Preto je nevyhnutné ekologicky šetrné zlepšenie procesov produkcie bioenergie, rovnako ako využívanie opustených prírodných a poľnohospodárskych oblastí na výrobu energie.

S konkrétnu realizáciu modelového príkladu v deviatich krajinách súbežne, bude projekt Danubenergy objasňovať, aké technické možnosti a metodické prístupy použiteľné pre zlepšenie produkcie, účinnosť, dodávky a nadnárodnú spoluprácu v oblasti výroby energie z obnoviteľných zdrojov v strednej Európe. DANUBENERGY usiluje o:

 • Výrobu skladovateľného tuhého paliva vysoko energeticky efektívnym procesom
 • Využitie extenzívne produkovanej biomasy z brehových trávnatých plôch riek a údržby krajiny, ktorú nemožno využiť ako potravu pre zvieratá, ani v konvečných technológiách premeny energie

DANUBENERGY bude riešiť problém neefektívnej výroby bio-energie na troch úrovniach:

  1. Prispeje k optimalizácii výrobných procesov zavedením novej technológie(IFBB:Integrovaná výroba tuhého paliva a bioplynu z biomasy),a to buď samostatne,alebo ako prídavná technológia
   2. Zlepší vstup skôr nevyužitých zdrojov materiálov z opustených oblastí a okolí ciest
    3. Zlepší výstupnú situáciu optimalizáciou regionálne produkovaného bio-paliva a ponúkne možnosti trhu a dodávke bio-paliva prostredníctvom siete nadnárodnej spolupráce

      

      

      

      

      

      

     TOPlist