skenitde

Vytlačiť

DANUBENERGY - ciele a náplň projektu

Využívanie a rozvoj environmentálne prijateľných projektov je kľúčovým faktorom na dosiahnutie ambicióznych cieľov EÚ ako zvýšiť podiel využívania obnoviteľných zdrojov energie.

V tomto kontexte hrá využívanie biomasy dôležitú úlohu v kontraste s ostatnými obnoviteľnými zdrojmi energie, pretože biomasu je možno skladovať a je možné budovať jej energetické sklady.

Avšak, v súčasnej dobe je výroba energie z biomasy často ekonomicky neefektívne, napr. prostredníctvom nedostatočného využívania tepelnej energie vyrobenej v bežných zariadeniach na výrobu bioplynu.
Konvenčná produkcie biomasy pre výrobu bioplynu je často ekologicky neefektívne, napr. vzhľadom k dominancii kukurice, zvýšeným rizikám erózie pôdy a stratám živín. Konflikt mezi využitím kvalitnej orné pôdy pre pestovanie energetických plodin a potravinársku produkciu vedie k zvyšovaniu cien poľnohospodárskej pôdy a produktov.

Preto je nevyhnutné na výrobu energie využívať biomasu z opustených prírodných a poľnohospodárskych oblastí. Produkcia energie z obnoviteľnej bioamsy by mala vytvárať zodpovedajúce ekonomické, environmentálne a sociálne výhody. Projekt DANUBENERGY sa usiluje o to:

  • Výrobou skladovateľného tuhého paliva vysoko energeticky efektívnym procesom
  • Využitím extenzívne produkovanej biomasy z brehových trávnatých plôch riek a údržby krajiny, ktorú nemožno využiť ako potravu pre zvieratá, ani v konvečných technológiách premeny energie
  • Zvyšovaním účinnosti distribuovaných zariadení na výrobu bioplynu alebo čistiarní odpadových vôd pridaním chladiča
  • Zabezpečením živobytia pre malých poľnohospodárov v ústupových oblastiach prostredníctvom vytvárania nových zdrojov príjmov a regionálnej pridanej hodnoty výrobou  energie z obnoviteľných zdrojov
  • Vytváraním celoeurópskeho povedomia o ekologicky šetrnej produkcie energie z obnoviteľncýh zdrojov

TOPlist