Vytlačiť

SMAPUDE_LIFE - aktivity a výsledky v projekte

AKTIVITY PROJEKTU

Projekt SMAPUDE_LIFE je informačno-komunikačný projekt zameraný na informovanosť laickej aj odbornej verejnosti o využívaní rôznych druhov biomasy a solárnej energie. Aktivity sú výlučne informačno-diseminačné. Nosnými aktivitami sú propagačné aktivity zamerané na zvýšenie povedomia cieľových skupín v oblasti efektívneho využívania rôznych druhov biomasy a solárnej energie na zabezpečenie tepelnej pohody budov a ohrev vody. K cieľovým skupinám projektu patrí široká verejnosť, študenti a učitelia, zástupcovia samospráv a súkromného sektora.

AKTIVITY ZAMERANÉ NA ŠIROKÚ VEREJNOSŤ:

 • príprava a realizácia konferencií, seminárov, školení, exkurzií,
 • kampaň v regionálnych aj celoštátnych médiách (printové média, rozhlas, televízia),
 • krátky film na DVD,
 • účasť na tuzemských výstavách,
 • príprava a vydanie propagačných materiálov,
 • inštalácia veľkoplošného bilboardu o projekte,
 • tvorba a pravidelná aktualizácia web stránky projektu.

AKTIVITY ZAMERANÉ NA STREDNÉ A VYSOKÉ ŠKOLY:

 • environmentálne aktivity pre stredné školy so zameraním na obnoviteľné zdroje energie a ich efektívne využívanie (environmentálne výlety, interaktívne súťaže, „Open doors" podujatia),
 • tvorba a vydanie vzdelávacích materiálov,
 • exkurzie a stáže pre študentov vysokých škôl.

AKTIVITY PRE ZÁSTUPCOV SAMOSPRÁV A SÚKROMNÉHO SEKTORA:

 • príprava a realizácia seminárov, exkurzií, školení,
 • poskytovanie poradenskej činnosti,
 • odborné články, letáky, brožúry, DVD film.

AKTIVITY ZAMERANÉ NA ZÍSKANIE ČLENOV A VZNIK EKOKLASTRA:

 • školenia a exkurzie pre záujemcov o členstvo v EKOKLASTRI,
 • založenie EKOKLASTRA,
 • vzdelávacie podujatia pre členov EKOKLASTRA,
 • poskytovanie poradenskej činnosti,
 • nadviazanie spolupráce s inými zahraničnými dlho fungujúcimi klastrami podobného zamerania,
 • vydávanie E-news EKOKLASTRA.

PUTOVNÉ VÝSTAVY  „GREEN ENERGY VEHICLE NA CESTÁCH":

 • výstavy budú realizované povozom s konským záprahom, čím sa výrazne prispeje k znižovaniu emisií vznikajúcich pri spaľovaní fosílnych pohonných hmôt,
 • podujatia sa budú pravidelne vykonávať v obciach  a mestách po Slovensku v čase miestnych osláv (hodové slávnosti a výročia, mestské slávnosti),
 • návštevníci budú oboznámení s efektívnym využívaním biomasy a solárnej energie a deti sa budú môcť bezplatne previesť mestom.

PROPAGÁCIA PROJEKTU V ZAHRANIČÍ:

 • účasť na medzinárodných výstavách a konferenciách,
 • exkurzie a stáže pre zahraničných študentov,
 • spolupráca s riešiteľmi projektov LIFE+ z Poľska a Slovinska.

 

OČAKÁVANÉ VÝSLEDKY

 1. Zvýšenie povedomia verejnosti vo využívaní biomasy a solárnej energie o 30 %.
 2. 300 objektov, u ktorých dôjde k zmene palivovej základne z fosílnych palív na biomasu a/alebo využívaniu solárnej energie.
 3. Zníženie množstva emisií CO2 o 20 000 ton počas realizácie projektu.
 4. Zvýšenie povedomia predstaviteľov samospráv a súkromného sektora o využívaní biomasy a solárnej energie o 30%.
 5. Založenie EKOKLASTRA s minimálnym počtom 15 členov na konci projektu.
 6. Zvýšenie povedomia študentov škôl o minimálne 50 %.