skenitde

Vytlačiť

Založenie EKOKLASTRA a jeho hlavná činnosť

Školenie pre predstaviteľov samospráv sa konalo v rámci projektu SMAPUDE_LIFE. Hlavným cieľom tohto projektu je zvýšenie povedomia u rôznych cieľových skupín o využívaní rôznych druhov biomasy a solárnej energie na zabezpečenie tepelnej pohody budov a ohrev vody.

BIOMASA v rámci šírenia informácií o projekte SMAPUDE_LIFE zorganizovala 16dňa 19. marca 2015 školenie pre predstaviteľov samospráv. Školenia sa zúčastnili starostovia a primátori zo Žilinského a Trenčianskeho kraja.

Účastníkov školenia privítal prítomných a oboznámil ich s programom školenia. Pani Žideková oboznámila účastníkov priblížila bližšie činnosť klastrov ich históriu vzniku a následne priblížila činnosť a výsledky perfektne fungujúcich klastrov v Českej republike a v Rakúsku. Vyzdvihla najmä spoluprácu členských organizácií, ktoré vzájomne spolupracujú a vytvárajú konkurencieschopné prostredie na trhu.

Pani Kasanická nadviazala na informácie pani Židekovej a priblížila prítomným zástupcom samosprávy zámer založiť podobný EKOKLASTER na Slovensku v rámci implementácie projektu SMAPUDE_LIFE (LIFE12 INF/SK/000165). Podotkla, že na Slovensku už rôzne klastre fungujú v rôznych oblastiach podnikania, ale v oblasti využívania biomasy a solárnej energie nič podobné nefunguje. V súčasnej náročnej dobe, kedy je podpora OZE zo strany vlády minimálna, je až nutné EKOKLASTER založiť a tým vytvoriť konkurencieschopné prostredie v tejto oblasti. Cieľom je vyvinúť spoluprácu zapojených organizácií na rôznych podujatiach, odborných prezentáciách zvýšenou informovanosťou a ďalšími aktivitami.

17

Na záver vznikla diskusia prítomných, kde sa účastníci školenia najmä zaujímali aj o poplatkoch za členské. členstvo v EKOKLASTRI na jeho začiatku je bezplatné a prítomní boli oboznámení o plánovaných aktivitách na najbližšie obdobie. Pani Kasanická ešte zisťovala predbežný záujem o zapojenie so do EKOKLASTRA a pozvala prítomných na pripravený obed.

TOPlist