skenitde

Vytlačiť

Trh s biopalivami z biomasy na Slovensku – možnosti rozvoja trhu

Dňa 19. augusta 2015 sa uskutočnil odborný seminár, ktorého cieľom bolo zúčastneným odovzdať informácie týkajúce sa možnosti rozvoja trhu s biopalivami z biomasy na Slovensku.

Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo sa stáva dôležitým producentom obnoviteľných zdrojov energie a práve pre Slovensko, ktoré je odkázané na dovoz energetických surovín, môžu mať obnoviteľné zdroje energie strategický význam.

Za obnoviteľné zdroje energie sú považované perspektívne energetické zdroje domáceho pôvodu, pričom ide najmä o energiu z vody, z biomasy, o solárnu ako aj geotermálnu energiu. Biomasa, ako jedna z foriem obnoviteľných zdrojov energie, je považovaná za zdroj s najväčším možným potenciálom. Jej využívaním sa zníži energetická závislosť na fosílnych palivách, ale zároveň sa zhodnotia domáce zdroje energie, zvýši sa spoľahlivosť dodávok energie, zvýšia sa ekonomické aktivity na vidieku, čím sa vytvoria nové pracovné miesta a spomalí sa tak odliv pracovníkov z vidieka do miest. Využívaním biomasy sa taktiež zníži negatívny vplyv na životné prostredie spôsobený používaním fosílnych palív a zároveň sa nižšie náklady na získavanie energie premietnu nielen do cien energie pre konečného spotrebiteľa, ale aj do cien výrobkov, čo sa prejaví zvýšením konkurencieschopnosti výrobkov na trhu.

8  9

Biopalivá z biomasy sa stávajú strategickou surovinou, napriek tomu, že v súčasnosti biomasa zohráva minoritnú rolu a jej potenciál predstavuje cca 40 % z celkovej vyprodukovanej energie na území Slovenska. Širšie využívanie biomasy či už pre teplárenstvo, energetiku alebo výrobu palív je v súlade so zámermi znižovania energetickej závislosti a najmä diverzifikácie energetických zdrojov. Veľký význam pri využívaní biomasy má znižovanie exhalátov CO2, pričom sa predpokladá zníženie emisie skleníkových plynov až o 20 % do roku 2020 v EÚ.

TOPlist