skenitde

Vytlačiť

Perspektívy využívania biomasy ako energetickej suroviny

Možnosti efektívneho a perspektívneho využívania biomasy ako zdroja energie – bola hlavnou témou seminára, ktorý dňa 25. júna 2014 zorganizovalo združenie BIOMASA. K efektívnemu, ale aj racionálnemu využívaniu biomasy ako energetického zdroja chce združenie BIOMASA prispieť aj implementáciou projektu SMAPUDE_LIFE. Tento projekt ponúka množstvo informačno-diseminačných aktivít, ktoré sú zamerané na šírenie informácií o využívaní obnoviteľných zdrojov energie, najmä biomasy a solárnej energie.

Seminár – Perspektívy využívania biomasy ako energetickej suroviny – bol venovaný najmä predstaviteľom samospráv a súkromného sektora, ktorý v tejto problematike prestavujú dôležitú úlohu. Na úvod sme prítomným predstavili samotný projekt SMAPUDE_LIFE, jeho ciele, aktivity. Hlavná časť sa sústredila na konkrétne možnosti a perspektívy využívania biomasy ako obnoviteľného, regionálneho a energetického zdroja energie.

Posledná časť seminára bola venovaná získaniu potenciálnych členov a možnosti založenia združenia EKOKLASTER, čo je jedným z hlavných cieľov projektu Strategické riadenie a plánovanie využívania domácej energie – SMAPUDE_LIFE. EKOKLASTER bude združenie organizácií pôsobiacich v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. Jeho poslaním bude združovať organizácie obdobného zamerania, najmä napomáhať zvýšeniu povedomia vo využívaní biomasy, solárnej energie a iných OZE. Seminár ukončila diskusia účastníkov a poďakovanie sa za účasť na seminári.

TOPlist