skenitde

Vytlačiť

Výsledky projektu Bestpellet

Pridávanie aditív v záujme zvyšovania efektivity výroby peliet

Doba realizácie projektu: 08/2009-07/2011

1. Postup prác pri riešení projektu

V priebehu riešenia projektu č. VMSP-P-0022-09 boli realizované práce a aktivity sústredené na riešenie nasledujúcich úloh:

 

a) Úprava dávkovania vody

b) Inštalácia zariadenia na pridávanie aditív

c) Stanovenie parametrov oderu (abrázie) na experimentálnych vzorkách peliet dodaných Žilinskou univerzitou so zastúpením rôznych testovaných druhov aditív

d) zistenie vplyvu množstva a vhodného zloženia prídavného aditíva na vlastnosti drevných peliet analýza zníženia energetickej náročnosti a zníženia nákladov na výrobu drevných peliet

e) Vplyv pridávaných aditív na oder a sypnú hmotnosť peliet vyrábaných v peletizačnej linke

f) Vplyv prídavných aditív na výrobné náklady peliet vyrábaných v peletizačnej linke

g) Vplyv prídavných aditív na tvorbu popola pri spaľovaní peliet

h) Vplyv prídavných aditív na produkciu emisií

i) Doladenie úprav jestvujúcej technologickej linky na výrobu drevných peliet s pridávaním najvhodnejšieho aditíva

 

 

2. Rozbor v ýsledkov riešenia vzhľadom na stanovené ciele.

V rámci reali zovaných aktivít projektu sa dosiahli nasledovné výsledky:

 

a) Navrhli sa a realizovali zariadenia pre výrobu drevných peliet s aditívami a pre pridávanie aditív.

b) Navrhlo sa a následne zrealizovalo experimentálne zariadenie pre meranie energetických a environmentálnych aspektov spaľovania.

c) Skúmala sa výroba drevných peliet s rôznymi druhmi a množstvami aditív a ich mechanické a energetické vlastnosti.

d) Prebehli experimentálne merania energetických a environmentá lnych aspektov spaľovania s laboratórne vyrobenými drevnými peletami na skúšobnom experimentálnom zariadení.

e) Boli vydané odborné publikácie a zrealizované ďalšie propagačné aktivity v rámci projektu (konferencia, semináre, atď..., viď formulár „VPP“).

f) Prebehli a vyhodnotili sa experimentálne merania s vyrobenými drevnými peletami s pridanými množstvami aditív a ich vplyv na energetické a environmentálne aspekty spaľovania v reálnych podmienkach.

g) Dokončili sa a doladili (realizovali) úpravy jestvujúcej technologickej linky na výrobu drevných peliet s pridávaním najvhodnejšieho aditíva.

h) 28 júna 2011 sa zorganizovala v združení BIOMASA konferencia s bohatou účasťou o výsledkoch projektu BESTPELLET.

i) Prebehli a vyhodnotili sa porovnávacie merania energetickej náročnosti výroby drevných peliet (experimentálnej aj praktickej) bez aditív a s aditívami na technologickej linke výroby peliet.

j) Bola vydaná odborná publikácia Drevné pelety a aditíva a realizované ďalšie propagačné aktivity.

Súhrn

Podarilo sa upraviť dávkovanie vody, úspešne inštalovať zariadenie na pridávanie aditív do plne funkčného stavu a vytvoriť prepočtové tabuľky, ktoré umožňujú rýchlo a flexibilne 15_kg_vreckvypočítať otáčky dávkovacieho zariadenia pre dosiahnutie požadovaného percentuálneho zastúpenia aditíva v peletách. Vytvorili sa experimentálne vzorky peliet s rôznymi aditívami, pričom sa zisťoval vplyv na ich vlastnosti (oderové parametre, vlhkosť, objemová hmotnosť, sypná hmotnosť, spalné teplo a teplota tečenia popola) a energetickú náročnosť výroby. Z kombinácií všetkých skúmaných aditív sa ako najvhodnejšie aditíva ukázali dolomit a škrob.

Pridávanie aditív v praxi do čistých smrekových pilín sa prejavuje vo vlastnostiach drevných peliet. Najvhodnejšie aditíva na využitie v praxi sa potvrdili –dolomit a škrob. Oba výrazne znižujú abrázne parametre peliet, pričom škrob mierne znižuje sypnú hmotnosť. Z hľadiska vplyvu aditív na výrobné náklady sa najlepšie osvedčil škrob značne znižujúci výrobné náklady, kým dolomit ich má rovnaké alebo len mierne vyššie oproti výrobe čistých peliet. Po zarátaní ceny škrobu sa však tieto náklady vyrovnávajú. Z vyhodnotenia analyzovaných aditív vyplýva že najvhodnejšie aditívum na praktickú výrobu peliet je dolomit výrazne zvyšujúci teplotu tečenia popola (škrob znižuje čo je značne negatívne), znižuje hodnoty abráznych parametrov, pričom príliš nezvyšuje ostatné parametre vo vzťahu k referenčnej vzorke.

Pridávanie aditív do drevných peliet ovplyvňuje pri spaľovaní emisie v spalinách a aj výkon kotla. Optimálne výsledky vzhľadom na produkciu emisií a tepelný výkon sú pri peletách s obsahom 0,3 % pšeničného škrobu a 0,5 % dolomitu. Pelety s obsahom 0,3 % škrobu majú koncentráciu TZL cca. 32 mg.m-3, CO cca 550mg.m-3 tepelný výkon zdroja tepla 18,9 kW a účinnosť zdroja tepla 87,8 %. Pri peletách s obsahom dolomitu 0,5 % je koncentrácia TZL cca 40 mg.m-3, CO cca 350mg.m-3 tepelný výkon zdroja tepla 18,5 kW a účinnosť zdroja tepla 87,9 %.

Z uvedených analýz vyplýva, že ako najvhodnejšie aditívum pre výrobu peliet v praxi je dolomit, prípadne je vhodný ešte aj škrob, ktorý však výrazne znižuje teplotu tečenia popola, čo spôsobuje problémy pri spaľovaní.

Používanie dolomitu pri výrobe drevných peliet sa ukázalo ako vhodný prostriedok pre zvýšenie taviteľnosti popola. Z praktických skúšok tiež vyplynulo, že pridávanie dolomitu a škrobu má pozitívny vplyv na kvalitatívne vlastnosti drevných peliet, pri malom vplyve na výkonové, účinnostné ako i emisné parametre zdrojov tepla. Uvedené postupy a výsledky združenie BIOMASA aplikuje vo výrobe drevných peliet.

matrica_a_rolery

Viac informácií o realizovaných prácach a aktivitách projektu ukončeného projektu „BESTPELLET“ nájdete tu.

TOPlist